SNOPKO s.r.o.

Námestie SNP 50
976 13  Slovenská Ľupča
IČO: 46915567
DIČ: 2023659396

I. Všeobecné ustanovenia


 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „VOP“ alebo „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese www.snopko.sk (ďalej tiež len „e-shop“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
 2. Všetky zmluvné vzťahy uzavreté prostredníctvom e-shopu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení.
 3. Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).
 4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služieb za účelom svojho podnikania. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú, a Obchodným zákonníkom.


II. Výklad pojmov


Predávajúci:

SNOPKO s.r.o.

Námestie SNP 50
976 13  Slovenská Ľupča
IČO: 46915567
DIČ: 2023659396
E-mail: info@snopko.sk
URL: www.snopko.sk

Kupujúci:
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar:
všetky produkty uvedené na webovej stránke www.snopko.sk, ktoré sú určené k predaju pre kupujúceho.

Objednávka:
vyplnenie objednávacieho formulára (Objednávka) prostredníctvom webovej stránky predávajúceho.
Vyplnená a odoslaná objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva:
kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov súvisiacich s odoslaním tovaru. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu, keď predávajúci potvrdí objednávku odoslanú kupujúcim prostredníctvom internetového portálu „www.snopko.sk“ a informuje ho o celkovej cene objednaného tovaru vrátane DPH (môže tak učiniť e-mailom alebo telefonicky).

III. Objednanie tovaru


 1. Kupujúci je pre účely nákupu tovaru predávaného prostredníctvom internetového portálu www.snopko.sk povinný riadne vyplniť objednávací formulár (ďalej tiež len „objednávka“). Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť všetky požadované údaje, o ktorých prehlasuje, že sú pravdivé. V prípade, ak sa preukáže, že ním uvedené údaje sa nezakladajú na pravde, znáša všetku škodu vzniknutú v súvislosti s uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov.
 2. K objednaniu tovaru dochádza vyplnením a odoslaním objednávky na internetovom portáli predávajúceho, v ktorom kupujúci uvedie: názov resp. iné príslušné označenie tovaru a jeho požadované množstvo v príslušnej mernej jednotke.
 3. Pri vypĺňaní objednávky je ďalej kupujúci povinný uviesť kontaktné údaje, spôsob odberu / dopravy podľa dostupných možností a spôsob platby. Následne, pred odoslaním objednávky, je kupujúci povinný skontrolovať správnosť údajov.


IV. Doprava a platba


 1. Dodávka tovaru na základe odoslanej objednávky kupujúcim je vybavovaná v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Objednaný tovar sa predávajúci zaväzuje:

  • odoslať kupujúcemu do 3 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s uvedenou platobnou podmienkou na dobierku.
  • odoslať kupujúcemu do 3 pracovných dní od obdržania úhrady za objednaný tovar pri platobnej podmienke na platbu vopred a pri dodacej podmienke s prepravou ku kupujúcemu.
  • odovzdať kupujúcemu do 3 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy v predajni predávajúceho, ak bola dodacia a platobná podmienka dohodnutá na osobný odber v predajni a platba v hotovosti.odovzdať kupujúcemu do 3 pracovných dní v predajni predávajúceho od obdržania úhrady za objednaný tovar pri dodacej podmienke osobný odber v predajni a platobnej podmienke platba vopred na bankový účet.

  Uvedené lehoty je predávajúci oprávnený predĺžiť v prípade, ak objednaný tovar nie je k dispozícii (skladom "nie"), prípadne je na objednávku (skladom "na objedn."), alebo je na e-shope uvedená určitá lehota, kedy bude mať predávajúci tovar na sklade (skladom "1-2 dni"). O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho (telefonicky, e-mailom alebo iným vhodným spôsobom). Oneskorené dodanie zásielky v tomto prípade neoprávňuje kupujúceho k odmietnutiu jej prevzatia ani k požadovaniu náhrady za nedodržanie dodacej lehoty.
 2. Objednaný tovar bude kupujúcemu doručený prostredníctvom kuriéra prepravnej služby Geis SK s.r.o., Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD), alebo Slovak Parcel Service s.r.o. (SPS), alebo Slovenskou poštou, ak nebude kupujúcim uvedené inak. V prípade záujmu kupujúceho o dodanie tovaru iným spôsobom, resp. iným doručovateľom, je povinný túto skutočnosť uviesť do e-mailu dodávateľa pri odosielaní objednávky. Tovar bude odoslaný na adresu dodania, ktorú uvedie kupujúci v objednávke.Expedícia tovaru je realizovaná obvykle ešte v deň prijatia objednávky, avšak najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia objednávky. (pokiaľ je objednaný tovar na sklade - v opačnom prípade je tovar expedovaný v lehote podľa dohovoru predávajúceho s kupujúcim). Všetky potrebné informácie ohľadom cien dopravy nájdete na našej webovej stránke v časti "Doprava a platba".
 3. Predávajúci neručí za riziko poškodenia zásielky počas prepravy. V prípade poškodenia zásielky počas prepravy je potrebné uplatniť reklamáciu priamo u doručovacej spoločnosti. Predávajúci znáša riziko poškodenia alebo straty tovaru do okamihu jeho odovzdania doručovateľovi. Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. V prípade, ak tak neučiní, zodpovedá za všetku škodu, ktorá týmto konaním predávajúcemu vznikne. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a prípadné poškodenie tovaru. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať obsah zásielky, či zodpovedná svojou povahou objednávke, prípadne či tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád je kupujúci povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať predávajúceho. Ak tak neučiní do troch pracovných dní od doručenia tovaru, má sa za to, že tovar bol doručený bez vád. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu z titulu nemožnosti dodania objednaného tovaru.
 4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar cenu uvedenú v e-shope v čase nákupu vrátane prepravných nákladov. Odoslaním objednávky je predávajúci viazaný ponukou a cenou tovaru až do okamihu doručenia objednaného tovaru kupujúcemu.
 5. Všetky ceny tovaru v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 6. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu tovaru a prepravných nákladov podľa spôsobu platby uvedeného v objednávke.
 7. V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim zaslanej na dobierku, je predávajúci oprávnený navýšiť cenu ďalšej objednávky o náklady a vzniknutú škodu súvisiacu s neprevzatou zásielkou.


V. Zodpovednosť za vady, reklamácie, záruka


 1. Na dodaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými na tovare, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného žiarenia alebo mrazu, pôsobením poveternostných vplyvov, vplyvov okolia a neoprávnenými zásahmi do tovaru.
 3. Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru, záručný list (v prípade, že je k tovaru dodaný) a písomne oznámiť podstatu vady tovaru predávajúcemu. Kupujúci je povinný odovzdať tovar predávajúcemu. V prípade zasielania tovaru je kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy a tovar odoslať na predajné miesto predávajúceho (prevádzku). Zásielky na dobierku nebudú prijaté.
 4. Predávajúci je povinný vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu, namiesto odstránenia vady je predávajúci oprávnený vymeniť vadný tovar. Ak ide o vadu, ktorá nebráni užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť, má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny tovaru. Ak odstránenie vady tovaru nie je možné, má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy.
 5. V prípade, že predávajúci zistí, že reklamovaný tovar nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre akceptovanie reklamácie, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný tovar bude kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.


VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


 1. Od kúpnej zmluvy je kupujúci oprávnený odstúpiť, pokiaľ objednaný tovar nebol zaslaný na expedíciu – storno objednávky. Storno objednávky je možné vykonať zaslaním e-mailu s predmetom „Storno objednávky“ na e-mail: info@snopko.sk . Kupujúci je povinný v tomto e-maily uviesť číslo a dátum vystavenia stornovanej objednávky (faktúry). Storno objednávky je možné vykonať len do doby expedície tovaru. Po úspešnom prijatí e-mailu o storne objednávky bude kupujúcemu zaslané oznámenie o vykonaní storna objednávky (e-mailom / telefonicky), čím dochádza k akceptácii storna objednávky predávajúcim. Ak kupujúcemu nebude zaslaný e-mail o akceptácii storna objednávky predávajúcim do 2 pracovných dní, má sa za to, že objednaný tovar bol zaslaný na expedíciu.
 2. Kupujúci (spotrebiteľ) je ďalej oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom na adrese info@snopko.sk . Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

  odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy


  V prípade odstúpenia od zmluvy zašlite tovar spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu prevádzky predávajúceho, prípadne odovzdajte tovar osobne na predajni (výdajnom mieste). Pri vrátení zasielajte (odovzdajte) prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. (v pôvodnom stave a balení, vrátane originálnych obalov, nesmie javiť známky opotrebenia, či používania, nesmie byť akokoľvek poškodený.) Pri odstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. V prípade, ak tovar pri vrátení predávajúcemu nesplní vyššie uvedené podmienky, zodpovedá kupujúci za takto spôsobenú škodu na tovare v celom rozsahu. Náklady súvisiace s vrátením tovaru znáša kupujúci.

 3. Celková cena objednávky vrátane prepravných nákladov Vám bude zaslaná e-mailom, alebo dohodnutá telefonicky. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 4. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ak:

  • kupujúci neuhradí do 14 dní cenu za tovar na účet predávajúceho pri platobnej podmienke na platbu vopred na bankový účet. Uhradením sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet predávajúceho,
  • kupujúci neprevezme tovar v predajnom mieste do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy pri podmienke osobný odber v predajni a platba v hotovosti,
  • kupujúci neprevezme tovar v predajnom mieste do 30 dní od dňa, kedy predávajúci obdrží úhradu faktúry od kupujúceho pri podmienke platby na faktúru a osobnom odbere tovaru v predajni. V uvedených prípadoch je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

 5. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje. Zmluvné strany sú si bez zbytočného odkladu povinné vrátiť plnenia, ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli.


VII. Ochrana osobných údajov


 1. Pre riadne vyplnenie objednávkového formulára je kupujúci povinný uviesť tieto údaje:
  Dodacie údaje:
  meno a priezvisko, ulicu a popisné číslo, PSČ, mesto (aj krajina ak iná ako Slovenská republika), telefónne číslo a e-mail.
  Fakturačné údaje:
  názov spoločnosti, IČO, IČ DPH, (ulica a popisné číslo, PSČ, mesto, telefónne číslo a e-mail ak sa tieto líšia od dodacích). Vypĺňajú najmä podniky a osoby, ktoré sú platiteľmi DPH.
 2. Tieto údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu medzi ním a predávajúcim. Tieto údaje umožňujú odoslať tovar na požadovanú adresu dodania a vykonať nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby zákazníka.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a ním oprávnené osoby budú s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, spracúvať a uchovávať osobné údaje uvedené v objednávke a vo všetkých súvisiacich dokumentoch len za účelom na to určeným a na skvalitnenie svojich služieb. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES / EÚ. Kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať a to formou listovej zásielky zaslanej na adresu predávajúceho. Odoslaním vyplneného objednávkového formulára dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke, ako aj údajov o nákupoch tovaru ním uskutočnených podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci dáva zároveň predávajúcemu súhlas s poskytnutím a sprístupnením tých osobných údajov uvedených v objednávke, ktoré sú nevyhnutné na riadne vybavenie objednávky ďalším osobám, s ktorými predávajúci spolupracuje alebo bude spolupracovať pri realizácii predaja tovaru kupujúcemu (pošta, banka a pod.). Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na účel evidencie a riadneho vybavenia predaja tovaru prostredníctvom internetového portálu www.snopko.sk.
 4. Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje kupujúceho žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.
 5. Predávajúci prehlasuje, že podnikol všetky možné, t.j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Nenesie však zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k údajom jednotlivých užívateľov a/alebo k ich účtom a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Kupujúci prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb.


VIII. Dodatok k ochrane osobných údajov, copyright a zodpovednosť


 1.  Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky. Spoločnosť SNOPKO s.r.o. prehlasuje, že všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu podniku a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá Spoločnosť SNOPKO s.r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané na zálohovaných dátových nosičoch v majetku spoločnosti, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.
 2. Kupujúci súhlasí zo zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo s akciou predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a tiež súhlasí zo zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
  Kupujúci ďalej súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné urobiť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaní tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 3. Všetky materiály publikované na webových stránkach podniku SNOPKO s.r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach www.snopko.sk uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené dalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.
 4. Spoločnosť SNOPKO s.r.o. upozorňuje, že informácie na webových stránkach jej obchodov sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť SNOPKO s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť SNOPKO s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Spoločnosť SNOPKO s.r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jej obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach podniku SNOPKO s.r.o. nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od podniku SNOPKO s.r.o. v písomnej podobe potom, čo ho v prípade pochybností kontaktoval.

IX. Záverečné ustanovenia


 1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky, cenu tovaru a rozsah ním poskytovaných služieb. Zmena je platná a účinná a pre kupujúceho záväzná dňom jej oznámenia. Oznámením sa rozumie uverejnenie na internetovom portáli www.snopko.sk. Kupujúci je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok. Pri kúpe tovaru sú pre kupujúceho záväzné VOP platné v čase kúpy tovaru.
 2. Ak sa niektorá časť týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, vykladá sa spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými zákonmi tak, aby čo najlepšie zodpovedala pôvodnému zámeru. Zvyšné časti zostávajú platné a účinné v plnom rozsahu.
 3. Kupujúci si je vedomý, že k riadnemu objednaniu tovaru z webovej stránky predávajúceho je potrebné pripojenie k sieti internet. Cena za pripojenie nie je zahrnutá v cene tovaru, za jej výšku predávajúci nezodpovedá a je určená poskytovateľom pripojenia.
 4. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 5. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 6. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia.
 7. Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú tieto VOP platné v znení účinnom ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 8. Tieto VOP umožňujú kupujúcemu ich archiváciu a reprodukciu.


Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.01.2016 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky.
Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.